Subsidiepagina

Scholing & Arbeid

Subsidies

Ben jij als werkgever op zoek naar de juiste regeling? Dan help ik je graag op weg. Ik heb jarenlange ervaring waardoor ik de weg weet te vinden en ook de subsidietaal spreek. Ik help ondernemers van idee tot implementatie óf bij het doorlopend optimaliseren van hun onderneming.

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM regeling bedoeld?
De SLIM regeling kent drie doelgroepen:

 1. Individuele mkb’s, omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.
 2. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde zijn in deze drie sectoren.
 3. Samenwerkingsverbanden in het mkb, O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kan ik de SLIM subsidie krijgen?
De SLIM subsidie is niet bedoeld voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze subsidie is bedoeld voor andere verbeteringen die ervoor zorgen dat uw personeel zich kan blijven ontwikkelen op de werkvloer, te weten:

 • De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen.
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 • Of het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten.

Er zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing:

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal 24.999 euro.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun).
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Wanneer kan ik de SLIM subsidie aanvragen?
Bedrijven kunnen jaarlijks SLIM subsidie aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken. In 2022 gelden de volgende aanvraagtijdvakken:

 • Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 1 tot en met 31 maart en van 1 tot en met 30 september
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is.

MKB!dee is op zoek naar bedrijven met goede ideeën rondom scholing en ontwikkeling van hun (eigen) medewerkers. De regeling is vooral interessant voor (samenwerkingsverbanden van) mkb’s. Met name rondom technische sectoren, digitalisering of klimaat- en energietransitie. De subsidie loopt op tot maximaal 200.000 euro subsidie.

Achtergrond van de subsidie MKB!dee

De overheid wil graag dat mkb’s investeren in ‘menselijk kapitaal’. Dat is immers goed voor de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Toch zien bedrijven nog vaak obstakels voor dit soort investeringen. Daarom heeft de overheid MKB!dee in het leven geroepen (soms ook geschreven als MKBidee). Het is de korte naam van de Subsidiemodule Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal.

Voor wie is deze subsidie interessant?

De subsidies van MKB!dee zijn bedoeld voor het weghalen van belemmeringen om te investeren in een leercultuur bij mkb-bedrijven. Hieronder leggen we dit uit. De regeling biedt vooral kansen voor projecten die zich toespitsen op:

 • Technische bedrijfstakken en technisch personeel (inclusief ICT-specialisten);
 • Digitalisering (online sales, AI-toepassingen, gebruik van bigdata, omgaan met digitale veiligheid);
 • Energie & klimaat (goed geschoolde mensen voor de klimaat- en energietransitie).

Individuele mkb’s (maximaal 124.999 euro) en samenwerkingsverbanden (maximaal 200.000 euro) kunnen de subsidie aanvragen. Laten we er niet omheen draaien: bij deze subsidie ligt de lat erg hoog. Voordat we daar dieper op ingaan, moeten we eerst stilstaan bij een andere vraag.

Wat is het weghalen van belemmeringen om te investeren in een leercultuur?

De subsidies van MKB!dee gaan naar innovatieve projecten die de ‘leercultuur’ bij het mkb versterken. Wat wordt daarmee bedoeld? Mkb’s die een goed idee hebben voor het oplossen (of aanpakken) van knelpunten die zij zelf ervaren bij het investeren in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers kunnen de subsidie aanvragen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een oplossingsgericht project dat antwoord geeft op een probleem met betrekking tot een leercultuur bij mkb-ondernemingen. Daarbij gelden een paar belangrijke opmerkingen:

 • MKB!idee verstrekt nadrukkelijk géén opleidingsbudgetten of subsidies voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Of voor wervingscampagnes. Er wordt gezocht naar meer creatieve en slimmere probleemoplossende projecten.
 • Een projectidee moet altijd betrekking hebben op leercultuur-knelpunten die spelen binnen de eigen organisatie van de subsidieaanvrager(s) zelf. Er kan géén subsidie worden aangevraagd voor oplossingen die zijn gericht op andere bedrijven.
 • Een tekort aan geschikt personeel of aan docenten is nog geen project. Een bedrijf moet ook specifieke oplossingen aandragen (bijvoorbeeld het zelf gaan opleiden van docenten voor het eigen personeel, en het aanpakken van problemen daarbij).

Projectduur en omvang, originaliteit en impact

Een project mag een duur hebben van maximaal twee jaar (in eerdere jaren was dat maximaal één jaar). De projectkosten moeten meer bedragen dan 25.000 euro. Alleen de allerbeste project-ideeën ontvangen subsidie. Dit betekent dat een idee hoog moet scoren qua originaliteit en impact. Daarbij wordt primair gekeken naar de effecten bij het eigen bedrijf. Maar ook externe factoren kunnen meewegen, zoals een goede voorbeeldwerking en opschalingspotentieel.

Subsidiebudget en aanvraagtermijnen

Het aanvragen van deze subsidie was mogelijk van 20 oktober 2020 tot en met 19 januari 2021. Subsidieverstrekker RVO vergelijkt en rangschikt nu alle ingezonden voorstellen: de best beoordeelde projecten ontvangen als eerste subsidie, totdat het beschikbare budget is uitgeput (10 miljoen euro). RVO maakt de uitkomsten in het voorjaar van 2021 bekend, zo is de bedoeling.

Heeft u een bedrijf en denkt u erover om leerlingen in dienst te nemen? Met de subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie biedt bedrijven een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. Het voordeel bedraagt maximaal 2.700 euro per leerwerkplaats per schooljaar. Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplaats hebben aangeboden, kunnen daarvoor subsidie aanvragen na afloop van het schooljaar.

Doel van subsidie praktijkleren

De overheid wil dat leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen bij bedrijven terecht kunnen in leerwerkplaatsen. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Via de subsidie Praktijkleren geeft de overheid bedrijven een tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding. De regeling is bedoeld voor begeleiding van leerlingen in alle sectoren.

Voor wie is de subsidie?
U komt in aanmerking voor de praktijkleren subsidie als u een leerwerkplaats aanbiedt.

De exacte criteria verschillen per opleidingsniveau. U kunt subsidie aanvragen voor de volgende opleidingsniveaus:

 • vmbo
  – De leerling zit in het derde of vierde jaar en gaat wekelijks naar school.
  – Het aantal uren van het praktijkonderwijs van de Basisberoepsopleiding ligt tussen de 640 en 1.280 klokuren per schooljaar, verdeeld over 40 weken.
  – Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • mbo-bbl
  – De mbo-opleiding van de leerling is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleiding (Crebo).
  – De mbo-opleiding moet minimaal 200 theorie- of lesuren hebben.
  – Deze lessen worden gegeven door docenten van een ROC of erkende mbo-instelling.
  – Er worden minimaal 610 praktijkuren gemaakt bij uw bedrijf.
 • hbo
  – De hbo-opleiding is opgenomen in het domein techniek,gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
  – De leerling volgt een duaal- of deeltijdopleiding.
  – De leerling moet minimaal 42 weken begeleidend in dienst zijn bij uw bedrijf.
 • promovendi en toio’s
  – De subsidie is alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Dit betekent dat bijzondere universiteiten, daaraan verbonden academische ziekenhuizen of onderzoeksorganisatie niet in aanmerking komen.
  – De promovendus of toio moet 12 maanden onderzoek doen. Een toio is een technisch ontwerper in opleiding.
  – De promovendus of toio moet een arbeidscontract hebben van 36 uur per week om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen.

Subsidie praktijkleren succesvol aanvragen

Een sluitende administratie is een vereiste voor de subsidieaanvraag. Wij zien vaak dat documenten bij verschillende afdelingen zijn opgeslagen. Hierdoor is het niet mogelijk om de subsidieaanvraag administratief te onderbouwen. Sla uw documenten daarom centraal op. Met Praktijkleren Online vraagt u snel en gemakkelijk subsidie aan voor uw leerlingen en studenten. Daarnaast biedt Praktijkleren Online u de mogelijkheid om het subsidiedossier voor de verantwoording van de subsidieregeling digitaal bij te houden!

Praktijkleren aanvragen

Werkgevers die een leerwerkplaats hebben aangeboden in het schooljaar 2020-2021 kunnen subsidie aanvragen van 2 juni tot en met 16 september 2021. De subsidieregeling praktijkleren loopt tot 1 januari 2023. Wij helpen u graag bij de aanvraagprocedure en kunnen dit zelfs geheel voor u verzorgen.